20.03.2020
04.11.2020
PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM
Profesjonalizm. Wiedza. Doświadczenie.
AVIATION TRAINING AND SUPPORT

O NAS


Nasz Zespół składa się ze specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze przygotowania operacji lotniczych, w wykonywaniu kalkulacji i analiz  osiągowych, trasowych, weight and balance, planowaniu lotów oraz nadzorze nad ich bezpieczną realizacją, jak również w wykonywaniu analiz opłacalności planowanych operacji lotniczych wraz z ich optymalizacją.
Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu procesów certyfikacji przewoźnika lotniczego (CAT).

Członkowie naszego Zespołu posiadają doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń specjalistycznych,
kierowanych do pracowników linii lotniczych (personel latający i naziemny),
pracowników portów lotniczych i agentów obsługi naziemnej, jak również w obszarze audytu i kontroli podmiotów lotniczych,
a także w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.
Nasi specjaliści posiadają wyższe wykształcenie o kierunku lotniczym, w tym tytuły naukowe oraz liczne
CERTYFIKATY
poświadczające wysoki poziom wiedzy w danej dziedzinie.
CO NAS WYRÓŻNIA
  wieloletnie  doświadczenie zdobyte podczas pracy w różnych obszarach lotnictwa cywilnego na rynku, jak również w nadzorze lotniczym i we współpracy z międzynarodowymi organizacjami takimi jak ICAO i EASA

szeroko rozumiana wiedza z zakresu przepisów regulujących działalność w obszarze lotnictwa cywilnego, zarówno krajowych jak i międzynarodowych z umiejętnością jej zastosowania w praktyce z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podmiotu

zespół specjalistów posiadających kompleksową wiedzę i doświadczenie gwarantujące zapewnienie usług na wysokim poziomie – jesteśmy nie tylko teoretykami ale przede wszystkim praktykami

elastyczne i przyjazne podejście do naszych Klientów, każdego traktujemy indywidualnie  starając się dopasować do aktualnych potrzeb i uwarunkowań (specyfika operacji, sezon, rozwój floty, zbliżający się termin ważności szkoleń, planowane audyty)

OFERTA


Pragniemy przedstawić Państwu ofertę wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku lotniczego, skierowaną zarówno do dużych przewoźników lotniczych, jak również do tzw. „mniejszych” operatorów prowadzących wszelkiego rodzaju działalność lotniczą, a także organizacji i podmiotów związanych bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem przewozów i usług lotniczych.

Nasza oferta obejmuje szerokie spektrum usług, poczynając od realizacji szkoleń w różnych obszarach, poprzez tworzenie dokumentacji operacyjnej, aż do szeroko rozumianego wsparcia operatora w realizacji zadań związanych z prowadzoną przez niego działalnością (
consulting & support).

Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wsparcia w prowadzeniu bieżącej działalności lotniczej, włączając w to szkolenie personelu, pomoc w tworzeniu dokumentacji (instrukcje operacyjne, podręczniki obsługi naziemnej, procedury), szeroko rozumiane doradztwo w obszarze operacji lotniczych, naziemnych, przewozu materiałów niebezpiecznych, a także konsultacje w zakresie
audytu i certyfikacji operatora lotniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz tworzenie dedykowanych rozwiązań informatycznych, doradztwo w ich zakupie, implementacji i przeszkoleniu personelu w zakresie użytkowania danego systemu.

Biorąc pod uwagę różnorodność form prowadzenia przez Państwa działalności, z uwzględnieniem specyficznych aspektów takich jak: struktura i wielkość organizacji, rodzaj i obszar prowadzonej działalności, personel, liczbę i typy statków powietrznych, doświadczenie w branży, w sposób indywidualny ustalamy zakres i formę współpracy.
Zależy nam, aby oferowane przez nas usługi były dopasowane do Państwa potrzeb w jak najlepszy sposób, a ich świadczenie przyniosło skuteczny i trwały efekt.
 
 
 

DOKUMENTACJA OPERACYJNA

Dokumentacja operacyjna stanowi  zbiór informacji oraz zasad niezbędnych do wykonywania operacji w sposób bezpieczny i efektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. W większości przypadków podlega ona zatwierdzeniu przez właściwy organ prowadzący nadzór nad lotnictwem cywilnym w danym kraju.

Zapewniamy kompleksowe opracowanie dokumentacji operacyjnej jak również zmian do dokumentacji już istniejącej. Oferta skierowana jest do operatorów komercyjnych (CAT, SPO, SPO-HR) jak również prywatnych użytkowników statków powietrznych (GA/NCC) oraz agentów obsługi naziemnej i obejmuje następujące dokumenty:

◈  OPS Manual - Instrukcja Operacyjna (części A, B, C, D)
◈  SMM - SMS Manual
◈  MEL  - Minimum Equipment List
① 
◈  CCM  - Cabin Crew Manual
◈  EFB Manual  - Podręcznik Użytkowania EFB
◈  ERP – Emergency Response Plan
◈  PAON - Podręcznik Agenta Obsługi Naziemnej
◈  GOM - Ground Operations Manual

◈  WBM - Weight and Balance Manual
◈  LS - Load & Trim Sheet (Arkusz Załadunku i Wyważania)
①  ②
◈  EDP – Electronic Data Processing ①  ②  ③

Oferta dotyczy dowolnego  typu/wariantu statku powietrznego i może być połączona z przeszkoleniem personelu w zakresie merytorycznym uzgodnionym z operatorem, np. w części dotyczącej wprowadzonych zmian do dokumentacji (patrz: Szkolenia OPS – Flight Operations).

  Kalkulacje WAB Engineering oraz opracowanie graficzne arkusza w postaci gotowej do wydruku. Na życzenie Operatora, może zostać opracowany arkusz LIR (Loading Instruction/Report).
Dokumentacja opracowywana jest zgodnie ze standardem IATA AHM.

  Pakiet  informacji wymagany do zdefiniowania bazy danych zawierającej parametry konkretnego typu/wariantu statku powietrznego w systemach DCS (Departure Control System).
Struktura oraz dane zgodne ze standardem IATA AHM.
 
  
 
 
 

CONSULTING & SUPPORT

Mając na uwadze rozwój rynku lotniczego oraz uwzględniając zmieniające się przepisy i standardy, oferujemy Państwu szerokie wsparcie w następujących obszarach działalności lotniczej:

Operacje lotnicze (Flight Ops/OCC)
Obsługa naziemna (Ground Handling)
Przewóz Materiałów Niebezpiecznych drogą powietrzną (DGR)
System Zarządzania Jakością/Zgodnością z obowiązującymi przepisami (CMS) oraz Zarządzanie Zmianą w Organizacji
System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)

Nasza oferta uwzględnia m.in.:

◈Analizę organizacyjną i operacyjną działalności lotniczej oraz kompetencji personelu na poszczególnych stanowiskach

Tworzenie oraz optymalizację funkcjonowania Centrum Operacyjnego

Analizy osiągowe (Performance oraz Weight and Balance) z uwzględnieniem specyfiki typu i/lub wariantu statku powietrznego oraz lotniska (charakterystyka drogi startowej, kierunek, przeszkody, procedura SID/STAR, i inne)

Kompleksowe opracowanie dokumentacji operacyjnej (organizacje Complex oraz Non-Complex)

Implementację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wraz z przeszkoleniem personelu

Szeroki wachlarz specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów

Tworzenie oraz implementację dedykowanych narzędzi informatycznych wspierających działalność operatorów lotniczych oraz agentów handlingowych, wraz z przeszkoleniem personelu

Analizę dotyczącą rozwiązań systemowych wraz z doradztwem w zakresie ich wdrażania

Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby, specyfikę prowadzonej działalności oraz możliwości.

AUDYT

Prowadzenie działalności lotniczej wymaga spełnienia wielu mniej lub bardziej złożonych przepisów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Określone standardy muszą być przestrzegane w codziennej działalności operacyjnej.
Każdy operator zobowiązany jest do ustanowienia systemu jakości zapewniającego przestrzeganie stosownych przepisów, zarówno na etapie certyfikacji jak również wynikających z ciągłego nadzoru operacyjnego prowadzonego przez Władzę Lotniczą.

Oferujemy Państwu prowadzenie czynności audytowych w następujących obszarach działalności lotniczej:

♦  ORO (GEN, AOC, SPO, MLR, FC, CC, FTL)
♦  CAT.GEN  (MPA, NMPA)
♦  CAT.OP (MPA, NMPA)
♦  CAT.POL.A
♦  CAT.POL.MAB
♦  CAT.IDE.A
♦  SPA (PBN, MNPS, RVSM, LVO, DG, SET-IMC)
♦  NCC (GEN, OP, POL, IDE)
♦  SPO (GEN, OP, POL, IDE, SPEC)

Oferujemy również wykonanie oceny standardów obsługi naziemnej (Ground Handling) przez naszych ekspertów zgodnie z 7 polami certyfikacji ISAGO:

♦  Organization and Management (ORM-H, ORM-HS, ORM-S)
♦  Load control (LOD)
♦  Passenger handling (PAX)
♦  Baggage handling (BAG)
♦  Aircraft treatment and loading (HDL)
♦  Aircraft ground movement (AGM)
♦  Cargo
& mail processing (CGM)

Po zakończeniu czynności audytowych, Klient otrzymuje pakiet dokumentacji sporządzonej podczas audytu (listy kontrolne, protokół, notatki, dokumentacja fotograficzna, kopie dokumentacji operatora).

Na życzenie Klienta, oprócz czynności audytowych, możemy przygotować pakiet zaleceń uwzględniających niezgodności ujawnione podczas audytu wraz z propozycją ich skutecznego usunięcia
(patrz: CONSULTING
& SUPPORT)

Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby oraz specyfikę prowadzonej działalności.

 

CERTYFIKACJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności lotniczej polegającej na wykonywaniu odpłatnego przewozu osób, rzeczy, wymaga uzyskania Certyfikatu Operatora Lotniczego (AOC).
Wymagania stawiane przed podmiotem, jakie musi on spełnić zostały jasno określone w stosownych przepisach, zaś sam proces jest szeregiem czynności, które należy przeprowadzić w celu uzyskania AOC.

Sam proces jest dość czasochłonny, wymaga zaangażowania wielu osób posiadających odpowiednią wiedzę w różnych obszarach związanych z prowadzeniem działalności przez przewoźnika lotniczego. Wiedza ta powinna być poparta doświadczeniem zarówno w danej dziedzinie jak i w prowadzeniu procesów certyfikacji AOC oraz doskonałej znajomości przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie działalności w obszarze przewozów lotniczych (CAT).

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w procesie uzyskania Certyfikatu Operatora Lotniczego (AOC) włączając w to kompleksowe poprowadzenie takiego procesu w imieniu i na rzecz Podmiotu.

Oferta obejmuje między innymi:

♦ przygotowanie Podmiotu do audytu certyfikacyjnego prowadzonego przez Nadzór Lotniczy, włączając uczestnictwo w audycie, wsparcie Podmiotu, opracowanie programu usunięcia wykrytych niezgodności

♦ przeprowadzenie analizy pod kątem wymagań, jakie będzie musiał spełnić Podmiot ubiegający się o wydanie Certyfikatu i sporządzenie wykazu tych wymagań

♦ przygotowanie procesu certyfikacji, włącznie z określeniem działań przedaplikacyjnych, w tym:  opracowanie zakresu działań, przygotowanie Harmonogramu Certyfikacji sporządzenie wykazu wniosków, pism, załączników, dokumentów, które będą przedłożone w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

♦ przedstawienie propozycji struktury organizacyjnej operatora ze wskazaniem stanowisk kluczowych i zakresu kompetencji

♦ ocena kandydatów przedstawionych do objęcia funkcji kluczowych (Nominated Persons) pod kątem spełnienia przez nich wymagań i przydatności na danym stanowisku

♦ wypełnienie wniosków w  imieniu Podmiotu, skompletowanie z odpowiednimi załącznikami i złożenie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

♦ monitorowanie procesu opiniowania oraz zatwierdzenia złożonych wniosków, włącznie z wprowadzaniem wymaganych zmian, do momentu uzyskania zatwierdzenia przez Prezesa ULC

Nasz Klient może liczyć na profesjonalne i przyjazne podejście.

ROZWIĄZANIA IT / SOFTWARE

Oferujemy szeroki zakres usług skierowanych przede wszystkim do klientów działających w lotnictwie i na rynku transportu lotniczego oraz współpracujących w tym obszarze gospodarki.
Nasza oferta skierowana jest do agentów handlingowych, portów lotniczych, organizacji CAMO, przewoźników lotniczych oraz  szeroko rozumianego lotnictwa ogólnego.

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów informatycznych wspierających codzienną pracę operacyjną. Oferujemy pomoc w fazie planowania wraz z projektowaniem rozwiązań w sposób zapewniający dostarczenie produktu jak najlepiej dostosowanego do potrzeb Klienta, a następnie jego implementację.

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w obszarze operacyjno-lotniczym, doskonale rozumiemy Państwa potrzeby i chętnie odpowiemy na pytania dotyczące rozwiązań informatycznych.

SZKOLENIA

Oferujemy Państwu szkolenia w szerokim zakresie prowadzone w formie tradycyjnej (stacjonarne), zdalne (e-learning) oraz szkolenia mieszane (mixed) stanowiące połączenie formy e-learning z udziałem instruktora.

Uwaga: Szkolenia stacjonarne mogą być realizowane w miejscu uzgodnionym z Klientem.
Szkolenia e-learning oraz typu "MIXED" będą wprowadzane do naszej oferty od połowy 2020 roku.
Szkolenia zostały przygotowane przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających duże doświadczenie w danej dziedzinie i spełniają one wymogi dotyczące zarówno zawartości merytorycznej jak również warunki określone przez obowiązujące regulacje prawne.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną dla Państwa ofertą szkoleniową.
 
Oferujemy również kompleksowe przygotowanie i realizację szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb Odbiorcy.  W tym wypadku zakres oraz szczegóły dotyczące szkolenia ustalane są bezpośrednio z Klientem.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Oferujemy Państwu realizację specjalistycznych tłumaczeń w obszarze lotnictwa w następujących zakresach językowych:

- polski -> angielski -> polski
- polski -> niemiecki -> polski
- polski -> francuski -> polski
- polski -> rosyjski -> polski
- angielski <-> niemiecki

Tłumaczenia realizowane są przez osoby posiadające wykształcenie kierunkowe oraz bardzo duże doświadczenie w branży lotniczej, a także certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie zapewniającym wysoką jakość tłumaczeń.

Tłumaczenia branżowe wykonywane są przez specjalistów z danej dziedziny, zaznajomionych z odpowiednią specyficzną terminologią, wspieranych dodatkowo przez ekspertów z naszego zespołu.

Wykonujemy tłumaczenia w szeroko rozumianym obszarze lotnictwa, w szczególności w obszarach:

- operacyjno-lotniczym
- techniki lotniczej
- prawno-legislacyjnym

Zajmujemy się również tłumaczeniami oraz tworzeniem wielojęzycznej dokumentacji operacyjnej oraz technicznej.

Wkrótce do naszej oferty dołączymy tłumaczenia w zakresie języka  hiszpańskiego.

Do każdego procesu tłumaczenia podchodzimy indywidualnie zarówno z punktu widzenia czasu realizacji tłumaczenia jak i jego wyceny.
Jeśli chcesz uzyskać dokładne informacje dotyczące Twojego projektu, skontaktuj się z nami!

PROJEKTY I INNOWACJE

Prowadzimy działalność związaną z opracowywaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla lotnictwa.

Tworzone przez nas rozwiązania stanowią efekt pracy twórczej, począwszy od pomysłu, poprzez analizę funkcjonalną projektu, opracowanie wariantów oraz możliwości realizacji, kończąc na stworzeniu innowacyjnego produktu i jego wdrożeniu.

Proces ten obejmuje również pozyskanie finansowania poszczególnych etapów projektu, a także postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, mające na celu objęcie ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, zgodnie z procedurą krajową i/lub międzynarodową.

Aktualnie pracujemy nad kilkoma autorskimi projektami, których efekty będziemy mogli wkrótce zaprezentować na naszej stronie.
 
Jeśli posiadasz ciekawy pomysł, a nie wiesz jak go zrealizować - napisz do nas. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i wskażemy możliwości realizacji Twojego pomysłu.

Jeśli pomysł okaże się interesujący, przedstawimy warunki współpracy i harmonogram prac projektowych, możliwości finansowania przedsięwzięcia oraz przygotowanie wdrożenia finalnego produktu.
 

SZKOLENIA

Platforma ATS eLearning stworzona została z myślą o udostępnianiu szkoleń e-learning oferowanych przez ATS Aviation Training and Support jak również szkoleń organizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych działających na rynku lotniczym.

 

Platforma ATS eLearning jest systemem działającym w trybie ciągłym z dostępem 24/7/365

 

W skład systemu wchodzi aplikacja internetowa, baza danych oraz dostępy do bramek płatniczych umożliwiające dokonywanie transakcji płatniczych online.

 

Aplikacja internetowa podzielona jest na cztery moduły:

Login (logowanie do Systemu)

Admin (Administracyjny)

Student (MyCourses)

Superuser (Superuser)

 

 

Moduł Login

 

Moduł Login umożliwia:

 • Założenie konta Użytkownika

 • Zalogowanie do Systemu

 • Przypomnienie hasła dla istniejącego Konta Użytkownika

Moduł Admin

Moduł Admin służy do kompleksowego zarządzania Systemem i jest dostępny wyłącznie dla upoważnionych użytkowników reprezentujących ATS

PLATFORMA ATS eLearning

Wszystkie przesyłane informacje pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika a serwerem i bazą danych realizowane są z użyciem bezpiecznego szyfrowanego połączenia potwierdzonego Certyfikatem SSL.
W bazie danych przechowywane są m.in. dane dotyczące szkoleń, uczestników, podmiotów współpracujących, wyników egzaminów oraz rozliczeń finansowych.  Wszystkie dane posiadają systemowy backup, gwarantujący bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Moduł Student

My Courses

 • Lista szkoleń znajdujących się na koncie Użytkownika wraz z informacjami szczegółowymi (opis, zakres, wymagania, czas trwania, kod, numer edycji, imię i nazwisko osoby przydzielającej szkolenie (bardzo przydatne w przypadku grup szkoleniowych), czas ostatniego logowania do szkolenia (data, hh:mm:ss), numer ostatniego rozdziału oraz lekcji (modułu) z którego korzystał Użytkownik, wymagana data ukończenia szkolenia (standardowo: 1 rok od chwili zakupu szkolenia, może być ustalana indywidualnie przez Superusera przydzielającego szkolenie Użytkownikowi)

 • Postęp szkolenia wyrażony w postaci graficznej oraz w skali procentowej

 • Dostęp do poszczególnych szkoleń (aktywnych)

 • Dostęp do egzaminu (jeśli egzamin jest wymagany oraz jest udostępniony po ukończeniu szkolenia)

 • Generowanie i wyświetlanie certyfikatów

 

Course

 • Lista rozdziałów oraz lekcji (modułów) wybranego szkolenia

 • Ekran multimedialny (animacje oraz dźwięk)

 • Testy cząstkowe sprawdzające wiedzę dotychczas omawianą

 

Exam

 • Informacje dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu w formie testu dla wybranego szkolenia

 • Lista pytań testowych wraz z punktacją oraz oznaczeniem odpowiedzi dotychczas udzielonych

 • Zegar cyfrowy odliczający czas pozostały do końca egzaminu (hh:mm:ss) wraz z komunikatami głosowymi

 • Pytania testowe wraz z możliwymi odpowiedziami

 • Podsumowanie egzaminu po jego zakończeniu wraz z wykazem odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych, które zostały udzielone przez Użytkownika

 • Wynik egzaminu

 

Training Materials

 • Lista zawierająca: materiały szkoleniowe, ćwiczenia, ekstrakt zawierający najważniejsze informacje, które mogą być przydatne podczas szkolenia oraz po jego ukończeniu

 • Okno podglądu wybranego dokumentu

 • Możliwość wyświetlenia wybranego dokumentu w oddzielnym oknie oraz jego wydruk

 • Ćwiczenia zawierają indywidualny numer (ID) używany podczas szkolenia

 • Do każdego szkolenia dołączany jest jego zakres (w języku polskim i angielskim), będący załącznikiem do Certyfikatu

 

My Certificates

 • Wykaz Certyfikatów z możliwością wyświetlenia, zapisu oraz wydruku

 • Informacje zawierające: liczbę uzyskanych punktów podczas egzaminu, próg zaliczenia, liczbę pytań, liczbę udzielonych odpowiedzi w tym odpowiedzi poprawnych, datę oraz czas zdania egzaminu (dotyczy egzaminów zakończonych wynikiem pozytywnym)

 

Buy Course

 • Oferta szkoleń: szczegółowe opisy, warunki, czas trwania, kod szkolenia, tematyka i zakres szkolenia

 • Możliwość dokonania zakupu szkoleń: Cena brutto oraz ilość szkoleń, które Użytkownik zamierza zakupić

 • Koszyk zawierający szkolenia wybrane do zakupu: nazwa, kod, edycja, ilość, cena jednostkowa, stawka i wartość VAT, suma brutto

 • Posumowanie: kwota brutto oraz VAT

 • Wybór metody płatności (online albo przelew bankowy)

 • Podsumowanie zamówienia zawierające szczegółowe dane dotyczące zamówienia oraz dane Zamawiającego (Użytkownik) i dane do faktury

 • W przypadku przelewu online – przekierowanie do serwisu obsługującego płatności, z którymi ATS Aviation Training and Support  posiada podpisaną Umowę

 

My Account

 • Dane oraz ustawienia Użytkownika w tym, dane do faktury (muszą zostać poprawnie uzupełnione przed dokonaniem zakupu szkoleń)

 • Możliwość zmiany hasła Użytkownika

 • Możliwość wyboru języka interfejsu Systemu (polski lub angielski)

 • Data i czas (hh:mm:ss) dotyczące: założenia, aktualizacji (zmian) Konta Użytkownika oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji

 • Spersonalizowane logo (w przypadku podmiotów, organizacji lotniczych)

 • Możliwość kontaktu z nami bezpośrednio z poziomu Platformy: messenger oraz e-mail

Moduł Superuser

Superuser

 • Wykaz zakupionych szkoleń z tytułem, zakresem, kodem oraz edycją szkolenia

 • Ilość zakupionych szkoleń wraz z ilością szkoleń dostępnych (do przydzielenia Użytkownikom)

 • Wykaz Użytkowników (Studentów) danej organizacji reprezentowanej przez Superusera wraz ze szkoleniami przypisanymi do Studenta, w tym: nazwa szkolenia, kod, edycja data dostępności (od dnia), data graniczna ukończenia szkolenia (do dnia), data przydzielenia, informacja czy egzamin jest wymagany

 • Możliwość filtrowania i wyszukiwania szkoleń oraz użytkowników

 • Możliwość przydzielania wybranego szkolenia Studentom (manualnie lub automatycznie)

 • Możliwość określania dat granicznych dla przydzielanych szkoleń (standardowo 1 rok od chwili przydzielenia szkolenia)

 • Możliwość anulowania przydzielenia wybranego szkolenia (pod warunkiem, że szkolenie nie zostało jeszcze rozpoczęte przez Studenta)

 

Users Register

 • Definiowanie kont Użytkowników (Studentów) wraz z określeniem preferowanego języka (POL/ENG) – system automatycznie wysyła powiadomienia na adres e-mail Użytkownika

 • Możliwość tworzenia grup szkoleniowych oraz określania ról przypisanych danym Użytkownikom

 • Możliwość deaktywowania istniejącego Użytkownika (bez konieczności usuwania jego Konta)

 • Możliwość modyfikacji danych istniejących Kont Użytkowników

 • Usuwanie istniejących Kont Użytkowników

 • Możliwość filtrowania i wyszukiwania Użytkowników

 

Courses Register

 • Rejestr szkoleń z informacjami dotyczącymi danego szkolenia zgodny z ofertą szkoleniową

 • Liczba Studentów dla których dane szkolenie zostało przydzielone

 • Liczba Studentów którzy: rozpoczęli szkolenie, dotychczas nie zalogowali się do szkolenia, zakończyli szkolenie, pomyślnie zdali egzamin (jeśli jest wymagany)

 • Wykaz Użytkowników (Studentów) dla których dane szkolenie zostało przydzielone

 • Informacje dotyczące statusu szkolenia indywidualnie dla każdego Studenta: postęp, data i czas ostatniego logowania do szkolenia, adres e-mail, szkolenia zakończone (tak/nie), nazwa grupy (patrz Users Register), egzamin zakończony (tak/nie), data przydzielenia szkolenia, data dostępności szkolenia (od dnia), data graniczna zakończenia szkolenia (do dnia), Certyfikat dostępny (tak/nie), numer oraz data wystawienia Certyfikatu (jeśli jest dostępny)

 • Możliwość filtrowania szkoleń według statusu 

 

Buy Course

Funkcjonalność analogiczna do Buy Course Modułu Student (patrz opis powyżej)

Superuser reprezentuje dany podmiot (organizację) i w imieniu tego podmiotu dokonuje zakupu szkoleń znajdujących się na Platformie.

 

My/Company Account

Funkcjonalność analogiczna do My Account Modułu Student (patrz opis powyżej) zawierająca dodatkowo możliwość zapisu danych dotyczących reprezentowanego podmiotu (organizacji).

 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do modułu Superuser, skontaktuj się z nami: elearning @ atsaero.eu

 

Dostęp do Platformy ATS eLearning możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników

Regulamin Sklepu

Regulamin korzystania z Platformy ATS eLearning

 

 

WAB
Weight And Balance

Oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu Planowania załadunku i wyważania statków powietrznych z uwzględnieniem specyfiki danego typu oraz konkretnego wariantu/egzemplarza.

Szkolenia WAB przeznaczone są dla:

🖝  członków załóg statków powietrznych
🖝  dyspozytorów lotniczych
🖝  inżynierów operacji lotniczych
🖝  pracowników agenta obsługi naziemnej (Ground Handling)
🖝  inspektorów nadzorów lotniczych
🖝  każdego, kto zamierza uzyskać bądź pogłębić wiedzę w zakresie załadunku i wyważania statków powietrznych

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie oraz liczne certyfikaty.

Podczas szkoleń WAB omawiane są następujące zagadnienia:

◈ Podstawy, definicje, zasady oraz metody planowania załadunku i wyważania statków powietrznych;

Dokumentacja producenta statku powietrznego (AFM, POM, WBM...)

Dokumentacja operacyjna używana w procesie planowania załadunku i wyważania oraz sposoby jej wypełniania w poszczególnych fazach procesu (Loadsheet, Loading Instruction/Report, NOTOC)

Depesze LDM, CPM, UCM, MVT

◈ Samoloty typu BULK oraz skonteneryzowane

◈ Samoloty typu PAX, CARGO, MIX

ULD (Unit Load Devices) - palety, kontenery, sposoby załadunku, mocowania i zabezpieczenia przed przemieszczeniem, limitacje

Specyfikę danego typu statku powietrznego z uwzględnieniem jego konstrukcji, ograniczeń, wymiarów, a także indywidualnych cech, które należy uwzględnić w procesie planowania załadunku

◈ Metody manualne oraz komputerowe;

◈ Wpływ masy i położenia środka ciężkości na osiągi statku powietrznego oraz bezpieczeństwo lotu

Połączenie teorii z praktyką - liczne przykłady oraz ćwiczenia wykonywane wspólnie z instruktorem

Każde szkolenie może zostać przygotowywane indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb naszych Klientów.
 

PERF
Aircraft Performance

Oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu Osiągów statków powietrznych z uwzględnieniem specyfiki danego typu oraz konkretnego wariantu/egzemplarza.

Szkolenia PERF przeznaczone są dla:

🖝 członków załóg statków powietrznych
🖝 dyspozytorów lotniczych
🖝 inżynierów operacji lotniczych
🖝 inżynierów zajmujących się projektowaniem lotnisk i lądowisk
🖝  inspektorów nadzorów lotniczych
🖝 każdego, kto zamierza uzyskać bądź pogłębić wiedzę w zakresie osiągów statków powietrznych

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie oraz liczne certyfikaty.

Przykładowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia PERF:

◈ Podstawy, definicje, zasady oraz metody przeprowadzania analiz i kalkulacji osiągowych

◈ Różne metody prezentacji danych osiągowych z uwzględnieniem standardów producenta statku powietrznego

◈ Metody manualne oraz komputerowe

Specyfika danego typu statku powietrznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na istotne parametry mające wpływ na osiągi

Analizy osiągowe w połączeniu z masą i wyważeniem statku powietrznego (Performance oraz Weight and Balance) z uwzględnieniem specyfiki typu i/lub wariantu statku powietrznego oraz lotniska (charakterystyka drogi startowej, kierunek, przeszkody, procedura SID/STAR, i inne)

Metodologia przeprowadzania kalkulacji osiągowych dla procedur specjalnych dla konkretnego kierunku drogi startowej, przeszkód, warunków meteorologicznych itd. (Special Procedures)

Praca z oryginalną dokumentacją producenta statku powietrznego (AFM, FOM, POM, FCOM, FPPM, PPM...)

Połączenie teorii z praktyką - liczne przykłady oraz ćwiczenia wykonywane wspólnie z instruktorem

Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb naszych Klientów.


SMS
Safety Management System

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) stanowi systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, wraz z określeniem odpowiedzialności, niezbędnej struktury organizacyjnej, zasad oraz procedur.

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zapewnienie uporządkowanego podejścia do zarządzania organizacją w sposób  umożliwiający kontrolowanie ryzyka związanego z wykonywaniem operacji lotniczych.

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem musi uwzględniać specyfikę struktury organizacyjnej a także procesów związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczych.

Prowadzone przez nas szkolenia SMS przeznaczone są dla:

🖝 operatorów lotniczych
🖝 agentów obsługi naziemnej (HA)
🖝 służb ATC
🖝 zarządzających lotniskami
🖝 każdego, kto zamierza uzyskać bądź pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie

Przykładowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia SMS:

◈ Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
◈ Safety Policy, Just Culture, Safety Culture
◈ Planowanie, zarządzanie i zapewnienie bezpieczeństwa
◈ Promocja bezpieczeństwa
◈ Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
◈ Identyfikacja zagrożeń
◈ Struktura i dokumentacja SMS

Szkolenia prowadzone są w oparciu o:

◈ EU 965/2012 Part ORO i ORA (GEN.200)/AMC/GM, NPA ADR+TECH
◈ Aneks 19 ICAO
◈ SMM IV ICAO
FRMS
Fatigue Risk Management System

Oferujemy szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Ryzykiem Zmęczenia, które przeznaczone są dla:

🖝członków załóg statków powietrznych (piloci oraz członkowie personelu pokładowego)
🖝personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i nadzór nad FRMS
🖝specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz FRM
🖝pracowników działu planowania załóg
🖝instruktorów CRM
🖝każdego, kto zamierza uzyskać bądź pogłębić wiedzę w zakresie FRM

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie FRMS.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przewoźników lotniczych, jak również do ośrodków szkolenia lotniczego oraz operatorów niekomercyjnych.

HFA
Human Factor in Aviation
HPL
Human Performance and Limitations

Czynnik ludzki jest zagadnieniem wpływającym na sposób wykonywania pracy przez człowieka.
Wiedza z zakresu czynnika ludzkiego oraz możliwości i ograniczeń człowieka może być wykorzystana w celu minimalizacji prawdopodobieństwa popełnienia błędu, a także do zbudowania systemów bardziej odpornych na błędy spowodowane przez człowieka.

Szkolenia HFA oraz HPL adresowane są do m.in.:

🖝członków załóg statków powietrznych (piloci oraz członkowie personelu pokładowego)
🖝pracowników działu planowania załóg
🖝instruktorów CRM
🖝specjalistów FRMS
🖝instruktorów ośrodków szkolenia lotniczego (ATO)
🖝kadry dydaktycznej organizacji szkoleniowych certyfikowanych wg PART-147
🖝personelu certyfikującego, poświadczającego, wspomagającego obsługę, mechaników lotniczych
🖝kandydatów do licencji mechanika obsługi przygotowujący się do egzaminu z Modułu 9 „Human Factor”

Zaufali nam m.in.
Przydatne linki
KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info @ atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019 - 2020 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: info @ atsaero.eu