MENU

CERTYFIKACJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności lotniczej polegającej na wykonywaniu odpłatnego przewozu osób, rzeczy, wymaga uzyskania Certyfikatu Operatora Lotniczego (AOC).
Wymagania stawiane przed podmiotem, jakie musi on spełnić zostały jasno określone w stosownych przepisach, zaś sam proces jest szeregiem czynności, które należy przeprowadzić w celu uzyskania AOC.

Sam proces jest dość czasochłonny, wymaga zaangażowania wielu osób posiadających odpowiednią wiedzę w różnych obszarach związanych z prowadzeniem działalności przez przewoźnika lotniczego. Wiedza ta powinna być poparta doświadczeniem zarówno w danej dziedzinie jak i w prowadzeniu procesów certyfikacji AOC oraz doskonałej znajomości przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie działalności w obszarze przewozów lotniczych (CAT).

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w procesie uzyskania Certyfikatu Operatora Lotniczego (AOC) włączając w to kompleksowe poprowadzenie takiego procesu w imieniu i na rzecz Podmiotu.
Oferta obejmuje między innymi:

przygotowanie Podmiotu do audytu certyfikacyjnego prowadzonego przez Nadzór Lotniczy, włączając uczestnictwo w audycie, wsparcie Podmiotu, opracowanie programu usunięcia wykrytych niezgodności

przeprowadzenie analizy pod kątem wymagań, jakie będzie musiał spełnić Podmiot ubiegający się o wydanie Certyfikatu i sporządzenie wykazu tych wymagań

przygotowanie procesu certyfikacji, włącznie z określeniem działań przedaplikacyjnych, w tym:  opracowanie zakresu działań, przygotowanie Harmonogramu Certyfikacji sporządzenie wykazu wniosków, pism, załączników, dokumentów, które będą przedłożone w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

przedstawienie propozycji struktury organizacyjnej operatora ze wskazaniem stanowisk kluczowych i zakresu kompetencji

ocena kandydatów przedstawionych do objęcia funkcji kluczowych (Nominated Persons) pod kątem spełnienia przez nich wymagań i przydatności na danym stanowisku

wypełnienie wniosków w  imieniu Podmiotu, skompletowanie z odpowiednimi załącznikami i złożenie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

monitorowanie procesu opiniowania oraz zatwierdzenia złożonych wniosków, włącznie z wprowadzaniem wymaganych zmian, do momentu uzyskania zatwierdzenia przez Prezesa ULC

Nasz Klient może liczyć na profesjonalne i przyjazne podejście.